تکنولوژی

رادیو راه ابریشم

Live    

LATEST NEWS

نروژ در آینه مطبوعات

برنامه نروژ در آینه مطبوعاتموضوع: سخنرانی بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان در مورد راهکارهای دولت انگلستان برای مقابله با ویروس کرونا در ماههای پیش روتهیه کننده و مجری:نظام رجب زادهرادیو راه ابریشم - اسلو