كۆردی

رادیو راه ابریشم

Live    

LATEST NEWS

برنامه دیدار

برنامه دیدارمهمان: آقای عبدالله حجاب ، سیاستمدار و فعال سیاسی کوردموضوع: وضعیت کنونی کردستان ایران و روند هماهنگی مبارزات خلق کورد با دیگر ملیتهای ایران در شرایط کنونیتهیه کننده و مجری: نظام رجب زادهرادیو راه ابریشم ـ نروژ

ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم

نوروزتان پیروز ، هر روزتان نوروز (ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش اول‌ با حضور : رویا، صالح موسوی، آزیتا شنتیایی، نظام رجب زاده، نصیرا اسلو-نروژ (ویژه برنامه نوروزی سال 1399 خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش دوم( مهمان: آقای مظفر امینی ( شاعر، نویسنده[...]