(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان

رادیو راه ابریشم

Live    

(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان

موضوع: اعتراضات گسترده در خوزستان و برخی دیگر از استانهای لر نشین
تهیه کننده ومجری: نظام رجب زاده

Have your say