(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان

رادیو راه ابریشم

Live    

(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان


برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان) 
تهیه کننده و مجری: نظام رجب زاده
رادیو راه ابریشم- نروژ
https://t.me/RadioRaheAbrisham2015

Have your say