(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان

رادیو راه ابریشم

Live    

(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان


(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان
تهیه کننده و مجری: نظام رجب زاده
مهمان: آقای کوروش آریانا ، عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی انجمن زرتشتیان نروژ
رادیو راه ابریشم- نروژ
https://t.me/RadioRaheAbrisham2015

Have your say