نروژ در آینه مطبوعات

رادیو راه ابریشم

Live    

نروژ در آینه مطبوعات

روح الله زم ، روزنامه نگار

برنامه نروژ در آینه مطبوعات
موضوع: قتل حکومتی روزنامه نگار ، روح الله زم
تهیه کننده و مجری:نظام رجب زاده
رادیو راه ابریشم – اسلو

Have your say