اهنگ: نازارم به زبان لری خوانندگان: حشمت و نظام رجب زاده

رادیو راه ابریشم

Live    

اهنگ: نازارم به زبان لری خوانندگان: حشمت و نظام رجب زاده

خوانندگان: حشمت و نظام رجب زاده
اهنگ: نازارم
به زبان لری

Have your say