بیانیه جمعی از هنرمندان و روشنفکران لر در حمایت  از قیام سراسری مردم ایران

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

بیانیه جمعی از هنرمندان و روشنفکران لر در حمایت  از قیام سراسری مردم ایران

بیانیه شماره ۱

بیانیه جمعی از ھنرمندان ، شعرا و روشنفکران لر داخل و خارج کشور در حمایت از تظاھرات مردم سراسر ایران

مردم شریف و آزایخواه ایران

ھمگام و ھمراھیم با شما ھم میھنان مبارز بپاخواسته، که خواسته یی جز حقوق نخستین زندگی ندارید. شمایی که جایی جز خیابان ھا برای فریاد زدن خواسته ھای بدیھی خود ندارید ونداشته ھایتان بسیار می باشد.

بدینوسیله اعلام میداریم ضمن حمایت کامل از خواسته ھای بر حق مردم ستمدیده ایران، از نیروھای نظامی و انتظامی میخواھیم که به مردم شلیک ننموده، سلاح ھایشان را زمین گذاشته و در این لحظات سرنوشت ساز در کنار مردم ایران و خواسته ھای روا و بحق شان باشند

به امید ایرانی آباد و آزاد برای تمامی ایرانیان

امضا کنندگان

استاد محمد حسین آزاد بخت- ھنرمند و تندیس ساز در ایران

نسرین خدادی در ایران

سپیده پور آقایی- روزنامه نگار و کنشگر سیاسی در فرانسه

سامان جعفری- دبیر دبیرستان و کنشگر سیاسی در فرانسه

استاد حشمت رجب زاده- آواز خوان در ایران

جبار امیری- شاعرو پژوھشگر زبان ھای باستانی در ایران

روحان امامی- طراح صحنه تئاتردر ایران

جھانگیر ابدانی- شاعر در آلمان

بابک بیات- کنشگر سیاسی در سوئد

نظام رجب زاده- ھنرمند و فعال سیاسی در نروژ