تجمع برخی از هنرمندان و مردم معترض در مقابل تئاتر شهر با شعار مرگ بر ستمگر- تهران ۹ مرداد ۱۴۰۰

رادیو راه ابریشم

Live    

تجمع برخی از هنرمندان و مردم معترض در مقابل تئاتر شهر با شعار مرگ بر ستمگر- تهران ۹ مرداد ۱۴۰۰

جمعی از هنرمندان امروز با تجمع مقابل پارک شهر، علیه سیاست‌های ظالمانه جمهوری اسلامی شعار دادند.


درگیری مردم تهران با مزدوران نیروی انتظامی
شلیک گاز اشک آور به مردم بپاخاسته تهران
شنبه   ۹  مرداد  ۱۴۰۰

Have your say