ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۰ رادیو راه ابریشم

رادیو راه ابریشم

Live    

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۰ رادیو راه ابریشم

ویژه برنامه نوروزی
با حضور نظام رجب زاده، مدیر رادیو راه ابریشم و خانم میترا عاصی ، شاعر و خواننده از افغانستان
(ویژه برنامه نوروزی سال ۱۴۰۰ خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش اول
(ویژه برنامه نوروزی سال ۱۴۰۰ خورشیدی از رادیو راه ابریشم (بخش دوم

Have your say