حقوق بشر

رادیو راه ابریشم

Live    

حقوق بشر

پروفسور محمود امیری مقدم
سخنگو و مدیر سازمان حقوق بشر ایران
گفتگو با پروفسور محمود امیری مقدم
سخنگو و مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ
تهیه کننده ومجری: نظام رجب زاده

Have your say