(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان

رادیو راه ابریشم

Live    

(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان

استاد آواز و موسیقی ایران ، محمدرضا شجریان

(برنامه لری سوز سیل( رنگین کمان
تهیه کننده و مجری: نظام رجب زاده
به مناسبت درگذشت استاد آواز و موسیقی ایران ، محمدرضا شجریان
https://t.me/RadioRaheAbrisham2015

Have your say