قتل رومينا يك مسئله سياسي است يا اجتماعي ويا فرهنگي؟

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

قتل رومينا يك مسئله سياسي است يا اجتماعي ويا فرهنگي؟

صالح موسوی

قتل رومينا يك مسئله سياسي است يا اجتماعي و يا فرهنگي؟

قتل رومينا از دو منظر سياسي است
اول: قوانين حاكم بر دستگاه قضائي كشور در تعارض با كنوانسيونهاى حقوق بشرى سازمان ملل متحد از جمله حقوق كودكان و زنان است، چيزى كه كشور ايران هم بعنوان يك عضو سازمان ملل متحد، بدان متعهد بوده و ملزم به رعايت آنها ميباشد
دوم سازمانها و نهادهاى نيم بند دولتي ناكارآمد بوده و دختران و زنان از حمايت هاى آنها برخوردار نميباشند، همانطور كه رومينا دست بدامن آنها شده و درخواست حمايت كرده و متأسفانه با بي اعتنايي با او برخورد شده است

قتل رومينا يك مشكل اجتماعي است
اجتماع تشكيل شده از تمام فاميل ها و همسايه ها و آشنايان و دوستان خانواده رومينا و بتدريج حلقه هاى وسيعتر اجتماعي ديگر در اين دايره هاى مختلف اجتماعي كه پيرامون رومينا و خانواده رومينا هست

اين اجتماع، از مفهوم غيرت و تعصب و ناموس و حق زن و حق كودك درك ناقص و غلط و ناعادلانه داشته و بنابراين حمايت از غيرت و ناموس ، شكل و تعبير خاص منفي خود را دارد و به طبع همين مفاهيم غلط ، تعيين مرزهاى بشري و حريم هاى متفاوت فردى ناهمگون بوده و بخاطر همين ناهمگوني نحوه دفاع و حمايت از ناموس و غيرت و نيز نحوه تنبيه كودك در مقابل هر نوع خطا، شكل خشونت بخود ميگيرد و تبعات وحشتناكي در پي دارد

قتل رومينا يك مشكل فرهنگي است
بخش فرهنگي قضيه ارتباط بسيار تنگاتنگي با بخش اجتماعي آن دارد
وقتي اجتماع داراى چنين تفكراتي است بايد ديد كه اين نوع نگرش افراد آن اجتماع ريشه در چه پديده اى دارد
پاسخ البته در فرهنگ است، فرهنگ حاكم بر آن اجتماع يك فرهنگ بغايت غلط و ناميموني است كه چنين نگرش هاى واپس مانده اى از يك سرى مفاهيم همچون غيرت و تعصب و ناموس و حدوحدود مرزهاى انساني و تنبيه كودكان داشته و تصور اينكه كودكان و زنان هم بايد همچون مردان داراى حقوق خاص خود باشند را هرگز نميتوانند در مغز خود راه داده و بدان باور داشته باشند

بنابراين قتل رومينا هم سياسي است، هم اجتماعي است و هم فرهنگي

براى اينكه روميناهاى ديگر قرباني نشوند بايد و حتما اين سه خط بطور موازى ولي با سرعتي متفاوت به پيش بروند
خط اول كه سياسي است در اولويت قرار دارد و بايد با سرعت بيشترى براى رفع نقائص قدم هاى جدى برداشته شود و اين امر مهم بر عهده مسئولين كشور است كه هم قوانين كشور را منطبق با قوانين حقوق بشرى مندرج در كنوانسيونهاى سازمان ملل كنند، و نيز در كنار آن ، سازمانها و نهادهاى مختلف مددكارى اجتماعي را قوام داده تا بتوانند با دستان باز از همه آنهايي كه نياز به حمايت و راهنمايي و كمك دارند، حمايت اصولي انجام دهند

خط دوم اجتماعي است و تك تك افراد مختلف در حلقه هاى اجتماعي متفاوت بايد تلاش جدى كنند تا هم درك و فهم خود از حق كودك و زن و نيز نگرش و باور خود از واژه هايي چون ناموس و غيرت را تغيير دهند تا جامعه اى داشته باشيم آگاه و مسئول

خط سوم فرهنگي است
وقتي بحث فرهنگ پيش مي آيد مسئوليت ها به سه بخش عمده تقسيم ميشود
بخش اول حاكمان هستند كه اولا در نوع نگرش خود بايد بازبيني كرده و زمينه هاى لازم براى ارتقاء فرهنگي فرد و جامعه را فراهم آورند
بخش دوم ، خود داراى دو بخش است ، يكي اينكه تك تك افراد كه در تك تك حلقه هاى اجتماعي هستند، هم بايد وجدان خود را خانه تكاني كرده و بدان باور داشته و به نداى آن گوش جان بسپارند و خود را مسئول بدانند كه بايد براى آگاهي فردى بسيار تلاش كنند
و دوم اينكه بايد نهادها و سازمانهاى داوطلبانه آگاهي بخشي در سطوح مختلف اجتماعي داير شده و كلاسهاى مختلف در مورد شناخت و آگاهي از مفاهيم و واژه هايي چون غيرت، تعصب ، ناموس ، عشق ، نفرت ، حدوحدود فردى و اجتماعي و مرز تنبيه و نوع تنبيه و غيره تعليم و اموزش داده شود
لازم ميدانم در رابطه با تنبيه كمي بيشتر مطلب را بشكافم
در همه جوامع زماني كه والدين ميبينند كه كودكشان راه خطا ميرود به أنها تذكر داده و در صورت تكرار اشتباه، كودكان خود را تنبيه ميكنند ، اين تنبيهات در جوامع مختلف بشرى شكل هاى مختلفي دارد كه بطور كلي به دو گروه عمده تقسيم ميشوند . يكي تنبيهات فيزيكي با شدت و درجات متفاوت است كه در نزد هر بشر آگاهي محكوم است. و دوم تنبيه در شكل محروميت از بخشي از امكانات و لذايذ است كه بايد با دقت و ظرافت خاص و با قلبي پر از عشق و محبت اعمال شوند وگرنه به شكستن مرزها و نيز ناديده گرفتن نيازهاى بحق كودك و درنتيجه بيعدالتي ميتواند منجر شود.
بخش سوم فرهنگي كه زمان بر است و شكيبايي زيادى را ميطلبد بايد بر تربيت و آموزش و پرورش تكيه كند و اين امر در همه سطوح اجتماعي، هم حلقه هاى مختلف اجتماعي و هم نهادهاى داوطلبانه مردمي توسط آگاهان و روشنفكران و انديشمندان جامعه به پيش برود،
هم خانه تكاني جدى در نظام سراسرى آموزش و پرورش كشور بشود و همه آنچه را كه گفتيم در سيستم نهادينه كند،
هم همه بتدريج بپذيريم كه تك تك آحاد ملت بايد پرورش ببينند و سطح آگاهي و شعور خود را رشددهند و شكوفا كنند ، و اين شامل هر كودك و هر مرد و هر زني بايد شود ، چرا كه همه بشدت به اين آموزش و آگاهي نياز مبرمي داريم
به اميد اينكه هر سه خط سياسي، اجتماعي و فرهنگي رشد كنند تا بتوانيم جامعه اى آگاه و مسئول داشته باشيم و به طبع داشتن چنين جامعه اى هرگز شاهد پرپر شدن روميناهاى ديگر نشويم

صالح موسوى اسلو ٢٩ ماه مي ٢٠٢٠

Have your say