نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در شرایط شیوع ویروس کرونا

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در شرایط شیوع ویروس کرونا

محمد حسین

سپهری به کرونا

!مبتلا شده است

تماس تلفنی محمد حسین سپهری معلم آزادیخواه و از امضا کنندگان بیانه ۱۴ نفر در روز ۱۷ فروردین از .زندان و شرح وضعیتش در زندان

اواخر اسفند ماه محمدحسین سپهری، کمال جعفری وعبدالرسول مرتضوی را به بهانه تنبیه از بند شش یک به بندهای عمومی و شلوغ  در مجاورت افراد مبتلا به کرونا منتقل می کنند، که از همان ابتدا هاشم خواستار و محمد نوریزاد نزدیک به ده روز اعتصاب، تلفن کردند که این دوستان را به بند شش منتقل کنند .که در نتیجه، اواخر اسفند این سه نفر را برمی گردانندبه بندشش یک

،روز نهم فروردین علایم کرونا درآقای سپهری هویدا می شود و وی را به درمانگاه می برند که بنا بر گزارش دکترها بهم نگاه می کنند و ظاهرا بیماری کرونارا در وی تایید می کنندو بلافاصله هماهنگ می کنند و همه .منتقدین و معترضین را باهم  روز ۱۴ فروردین به اداره اطلاعات منتقل می کنند

آخرین تلفن بعضی از امضا کنندگان بیانیه «استعفای خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی»  ۱۲ فروردین بوده است. در اداره اطلاعات همه را ممنوع التلفن و ممنوع الملاقات می کنند تا اینکه بعداز پیگیری خانواده ها روز ۱۷ فروردین آقای محمد حسین سپهری تماس گرفته و از حال و وضعیت وخیمشان و سایر امضاکنندگان بیانیه ۱۴ خبر می دهند

Have your say