گزارشی از آکسیونها و تجمعات اعتراضی سازمانها و احزاب اپوزیسیون مخالف حکومت جمهوری اسلامی در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به نروژ

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

گزارشی از آکسیونها و تجمعات اعتراضی سازمانها و احزاب اپوزیسیون مخالف حکومت جمهوری اسلامی در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به نروژ

Have your say