درباره ما

رادیو راه ابریشم

Live    
[metaslider id="8455"]

درباره ما

درباره ما :

شرکت سهامی راه ابریشم سازمانی چندرسانه ای است که به تولید محتوای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی درقالب مکتوب، شنیداری ورادیویی، اینترنتی، و ضبط و نشر محصولات شنیداری می پردازد.

سازمان ما مستقل بوده و وابستگی سیاسی و تشکیلاتی با هیچ سازمان، گروه و تشکیلات وافرادی خارج از مجموعه شرکت سهامی راه ابریشم ندارد .

شرکت سهامی راه ابریشم هدف اصلی خود را تعالی فرهنگی با تکیه بر آموزش قرار می دهد و از نظر سیاسی بی طرف بوده ،به ویژه از دخالت رسانه ای در مسائل سیاسی له یا علیه گروه ها و احزاب سیاسی پرهیز می کند .

شایان ذکر است شرکت سهامی راه ابریشم در مسائل سیاسی نروژ که به زندگی مهاجران بستگی کامل دارد با انگیزه آموزش و آگاهی رسانی با رعایت اصل بی طرفی رسانه ای فعالیت می کند .همچنین سفارش تولید برنامه برای گروه های دیگر را در چارچوب اصول حرفه ای خود می پذیرد اما هرگز به تریبونی یک طرفه برای هیچ جریانی اعم ازسیاسی و غیرسیاسی بدل نخواهد شد.

اهداف اصلی ما :

الف) مقابله با رشد افراطی گری در جامعه و تلاش برای کاهش شکاف اجتماعی از طریق فعالیت های آموزشی و فرهنگی.

ب) تعامل فرهنگی فعال و انتقال تجربیات اجتماعی و دستاوردهای علمی وفرهنگی.

ج) کمک به تقویت بنیان های جامعه چند فرهنگی برای درک تفاوت ها، کشف شباهت ها.

د) کمک به مهاجران برای آگاهی از وظایف و حقوق خود در جامعه و هموار کردن مسیر الحاق درجامعه جدید وآموزش نسل دوم مهاجران برای مشارکت در تفویت جامعه چندفرهنگی.

Have your say